Welcome to Sonepar Thailand

ปัจจุบันเรากาลังขยายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การบริการกับฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของเราในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแบ่งเป็น สามแผนกธุรกิจในประเทศไทยคือ : ธุรกิจจัดจาหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจงานโครงการและ ธุรกิจพลังงาน

โปรแกรมอ่านหน้าจอไม่สามารถอ่านแผนที่ที่สามารถค้นหาได้ต่อไปนี้

คลิกลิงก์นี้เพื่อไปยังหน้าการค้นหางานของเราเพื่อค้นหางานที่มีอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้มากขึ้น