1.      WAT U MOET WETEN

 

"Persoonsgegevens" betekent informatie waarmee een natuurlijke persoon direct (bijvoorbeeld aan de hand van voor- of achternaam) of indirect (bijvoorbeeld aan de hand van een telefoon- of ID-nummer) kan worden geïdentificeerd.

"Verwerking" van Persoonsgegevens betekent een bewerking of een reeks bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens (zoals verzamelen, structureren, opslaan, wijzigen, bekendmaken).

 

Het "Doeleinde" van de Verwerking is het hoofddoel bij het gebruik van Persoonsgegevens. De gegevens worden verzameld voor een welbepaald, rechtmatig doel en worden niet nader verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dat oorspronkelijke doel.

 

De "Verwerkingsverantwoordelijke" is de natuurlijke of rechtspersoon die beslist of de Persoonsgegevens moeten worden verwerkt en hoe die Verwerking zal worden uitgevoerd, met name door te bepalen welke Doeleinden de gegevens zullen dienen en welke middelen voor de Verwerking daarvan zullen worden gebruikt.

 

De "Ontvanger" is de natuurlijke of rechtspersoon aan wie uw Persoonsgegevens bekend worden gemaakt.

 

 

2.        Welke categorieën Persoonsgegevens worden verwerkt?

 

De verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

§  uw voor- en achternaam;

§  post- en e-mailadressen;

§  telefoonnummer;

§  professionele informatie zoals cv, begeleidend schrijven, diploma's, bezoldiging;

§  resultaten van eventuele tests die als onderdeel van het wervingsproces zijn uitgevoerd (indien de wervende entiteit dergelijke tests implementeert);

§  verbindingsgegevens (d.w.z. logs, gebruikersnaam, versleuteld wachtwoord), en

§  overige gegevens die u vrijwillig aan ons meedeelt, hoewel dit niet uitdrukkelijk vereist is als onderdeel van ons wervingsproces.

 

Deze persoonsgegevens kunnen rechtstreeks worden verzameld of via onze wervingsbureaus en/of externe diensten voor vacaturebanken.

 

Wij zullen u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens meedelen of sommige van deze gegevens verplicht dan wel optioneel zijn.

 


 

3.        OP WELKE rechtsgronden EN VOOR WELKE doeleinden VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

 

DOELEINDE

rechtsgrond

BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS

Om uw account aan te maken, zodat u op onze vacatures kunt solliciteren

Ons gerechtvaardigd belang in het faciliteren van het wervingsproces door een speciaal daarvoor opgezette ruimte ter beschikking te stellen

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw account.

 

Indien uw account voor een periode van 2 jaar inactief is zal deze worden verwijderd indien u niet reageert op onze reactiveringsmail.

 

Voor wat betreft sollicitanten uit de Verenigde Staten geldt dat de persoonsgegevens bewaard worden in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het vormen van een kandidatenpool

Uw toestemming, hetzij op nationaal niveau, hetzij wereldwijd

Persoonsgegevens worden vanaf de datum van uw toestemming voor twee jaar bewaard.

 

Voor wat betreft sollicitanten uit de Verenigde Staten geldt dat de persoonsgegevens bewaard worden in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Om uw sollicitatie op de vacature te beoordelen

Onze gerechtvaardigde belangen bij de werving van nieuwe profielen

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het wervingsproces en voor een periode van maximaal zes (6) maanden na uw laatste contact met Sonepar.

 

Voor wat betreft sollicitanten uit de Verenigde Staten geldt dat de persoonsgegevens bewaard worden in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Om uw professionele vaardigheden te meten

Ons gerechtvaardigde belang in het vinden van een kandidaat die aan de zoekcriteria voldoet

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het wervingsproces en voor een periode van maximaal zes (6) maanden na uw laatste contact met Sonepar.

 

Voor wat betreft sollicitanten uit de Verenigde Staten geldt dat de persoonsgegevens bewaard worden in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Om de wervingsprocedure af te ronden (d.w.z. het verzamelen van informatie die nodig is voor het formaliseren van de arbeidsovereenkomst)

Op uw verzoek stappen ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het wervingsproces en voor een periode van maximaal zes (6) maanden na uw laatste contact met Sonepar.

 

Voor wat betreft sollicitanten uit de Verenigde Staten geldt dat de persoonsgegevens bewaard worden in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving inzake gegevensbescherming.


 

 

4.        Wie verwerkt uw Persoonsgegevens?

 

De Verwerking van Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven in punt 3 "Op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens en hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?" wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van:

 

Sonepar SAS,

een société par actions simplifiée (vereenvoudigde Franse vennootschap op aandelen), gevestigd 25 rue d'Astorg, 75008 Parijs, Frankrijk en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 585 580 202

 

en/of

Sonepar International SAS,

een société par actions simplifiée (vereenvoudigde Franse vennootschap op aandelen), gevestigd 25 rue d'Astorg, 75008 Parijs, Frankrijk en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 433 890 845

 

en/of

 

de entiteit van de Sonepar Groep die de wervingsprocedure waarvoor de kandidaat solliciteerde, heeft opgestart en uitvoert

 

en/of

 

Sonepar Group entiteiten die op zoek zijn naar kandidaten en die u hebt gekozen om uw profiel mee te delen als onderdeel van onze kandidatenpool optie.

 

Indien de hierboven vermelde entiteiten niet de Verwerkingsverantwoordelijken zijn zult u in kennis worden gesteld van de identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Indien u ervoor heeft gekozen deel te nemen aan onze kandidatenpool en u uw profiel beschikbaar heeft gemaakt voor entiteiten van de Sonepar Groep, hebben recruiters van deze ondernemingen toegang tot uw profiel bij het zoeken naar kandidaten van wie het profiel past bij bepaalde vacatures.

 

 

5.        WIE BEOORDEELT MIJN SOLLICITATIE?

 

Hoewel wij een gemeenschappelijke digitale oplossing voor de hele groep gebruiken, wordt uw sollicitatie beoordeeld door de entiteit van de Sonepar Groep die de functie waarop u solliciteert heeft gepubliceerd. Het wervingsproces als zodanig geschiedt onder de uitsluitende aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van deze entiteit.

 

 


 

6.        Hoe waarborgt Sonepar de veiligheid van uw Persoonsgegevens?

 

In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving heeft Sonepar redelijke technische (bijvoorbeeld firewalls) en organisatorische (bijvoorbeeld gebruikersnaam/wachtwoordsysteem, fysieke beveiligingsoplossingen, etc.) maatregelen geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang door een derde.

 

Wij eisen van alle dienstverleners die mogelijk namens ons uw Persoonsgegevens verwerken dat zij contractuele verplichtingen aangaan volgens een vergelijkbare of hogere norm.

 

 

7.        Aan wie kan Sonepar uw Persoonsgegevens bekendmaken?

 

Uw Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door en bekend gemaakt aan personen die toegang tot deze gegevens dienen te hebben voor het in dit Beleid beschreven Doeleinden of om hun taken uit te voeren, zulks altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Sonepar kan sommige van uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieën Ontvangers:

§  Verwerkers of dienstverleners die namens haar en conform haar instructies handelen: hostingdienstverleners, vacaturebanken, wervingsbureaus, IT-integratoren, instrumenten voor de beoordeling van vaardigheden, optimalisatie van zoekmachines voor vacatures;

§  andere ondernemingen van de Sonepar Groep, die over het algemeen onderworpen zijn aan identieke of gelijkwaardige gegevensbeschermingsregels.

 

Wij zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens alleen bekend worden gemaakt aan derden binnen een afdoend contractueel kader dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens en de naleving van het Doeleinde van de Verwerking waarborgt.

 

 


 

8.        NAAR WIE kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven?

 

In verband met het internationale karakter van de Sonepar Groep kunnen sommige Ontvangers die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens (zoals entiteiten die tot de Sonepar Groep behoren en/of hun zakelijke partners), buiten de Europese Unie gevestigd zijn.

 

In dat geval vergewissen wij ons er vóór de doorgifte van dat de Ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming aanbiedt (bijvoorbeeld op basis van een door de Europese Commissie bekrachtigd besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, of op basis van modelcontractbepalingen). U kunt een kopie van de genomen geëigende voorzorgsmaatregelen krijgen door een verzoek in te dienen bij de contactpersoon die staat vermeld in onderstaand punt 9 "Wat zijn uw rechten?".

 

Door op de volgende link te klikken vindt u een lijst van de entiteiten die tot de Sonepar Groep behoren en de landen waarin zij actief zijn: Presence | Sonepar

 

In sommige specifieke gevallen vragen wij uw toestemming vóór de doorgifte.

 

Aanvullende informatie over de voorwaarden voor de doorgifte van gegevens kan worden verkregen door een verzoek in te dienen bij de contactpersoon die staat vermeld in onderstaand punt 9 "Wat zijn uw rechten?".

 

9.        Wat zijn uw rechten?

 

U heeft recht op inzage tot en wijziging van uw door Sonepar verzamelde Persoonsgegevens, zulks met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

Uw rechten omvatten:

 

§  Recht op inzage: u kunt een kopie krijgen van de Persoonsgegevens die door Sonepar worden verwerkt.

 

§  Recht op verbetering: indien u van mening bent dat uw Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u een rectificatie aanvragen.

 

§  Recht op gegevenswissing: in sommige gevallen waar de wet in voorziet kunt u vragen dat uw Persoonsgegevens worden gewist, met name wanneer de Verwerking uitzonderlijk gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming wenst in te trekken of wanneer blijkt dat uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de Doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt. Dit recht is echter niet onvoorwaardelijk en Sonepar kan een wettelijke basis of legitieme reden hebben om uw Persoonsgegevens te bewaren.

 

§  Recht van bezwaar: in sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw persoonlijke situatie. Dit recht is echter niet onvoorwaardelijk en Sonepar kan uw verzoek om dwingende legitieme redenen afwijzen.

 


 

§  Recht op beperking van de Verwerking: u kunt ook verzoeken dat de Verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt (bijvoorbeeld opgeschort) indien (i) uw Persoonsgegevens onjuist zijn, (ii) u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, of (iii) de gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerking, maar nog wel voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van uw wettelijke rechten.

 

§  Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien dit recht van toepassing is heeft u het recht om de Persoonsgegevens die u heeft verstrekt te ontvangen of deze gegevens, indien technisch haalbaar, door te geven aan een derde.

 

§  Recht om instructies te geven over het gebruik van uw Persoonsgegevens na uw overlijden: u hebt het recht om Sonepar instructies te geven met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens na uw overlijden.

 

§  Recht om uw toestemming in te trekken: indien uw toestemming is verkregen voorafgaand aan het verzamelen van uw Persoonsgegevens, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u dit schriftelijk melden aan het volgende adres groupcompliance@sonepar.com

 

U kunt een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

De Franse toezichthoudende autoriteit is:

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés - CNIL

(Franse autoriteit voor gegevensbescherming)

3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris CEDEX 07 - Frankrijk

Telefoonnummer: +33 (0)1 53 73 22 22

 

Voor informatie over de verschillende toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie kunt u terecht op deze webpagina: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

 

10.    VERSIE

 

Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Wij raden u daarom aan dit Beleid, zoals gepubliceerd op onze Corporate Website  www.sonepar.com, regelmatig te raadplegen. Wij zullen u in ieder geval op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid.

Vertalingen van dit document kunnen vatbaar zijn voor verschillende uitleg. Alleen de Engelse versie is gezaghebbend.

SONEPAR SAS

25, Rue d'Astorg 75008 Parijs - Frankrijk

Tel.: +33 (0)1 58 44 13 13

www.sonepar.com

Alle Rechten Voorbehouden - Juli 2022