1.      CO MUSZĄ PAŃSTWO WIEDZIEĆ

 

"Dane osobowe" oznaczają informacje, za pomocą których osoba fizyczna może zostać bezpośrednio (na przykład poprzez odniesienie do imienia lub nazwiska) lub pośrednio (na przykład za pomocą numeru telefonu lub dowodu osobistego) zidentyfikowana.

 "Przetwarzanie" Danych Osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych (takich jak gromadzenie, strukturyzowanie, przechowywanie, zmiana, ujawnianie).

 

"Cel" operacji przetwarzania jest głównym celem wykorzystania Danych Osobowych. Dane są gromadzone w określonym, uzasadnionym celu i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tym pierwotnym celem.

 

"Administrator" to osoba fizyczna lub prawna, która decyduje o tym, czy Dane Osobowe powinny być przetwarzane i w jaki sposób ta operacja Przetwarzania będzie wykonywana, w szczególności poprzez określenie, jakiemu Celowi dane będą służyć oraz jakie narzędzia będą wykorzystywane do ich Przetwarzania.

 

"Odbiorca" to osoba fizyczna lub prawna, której ujawniane są Państwa Dane Osobowe.

 

 

2.        Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane?

 

Gromadzone i przetwarzane Dane Osobowe mogą obejmować:

§  Państwa imię i nazwisko;

§  adresy pocztowe i e-mail;

§  numer telefonu;

§  informacje zawodowe, takie jak CV, listy motywacyjne, dyplomy, wynagrodzenie;

§  wyniki wszelkich testów przeprowadzonych w ramach procesu rekrutacji (jeżeli podmiot rekrutujący wdroży takie testy);

§  dane potrzebne do logowania (tj. dzienniki logowania, nazwa użytkownika, zaszyfrowane hasło) oraz

§  inne dane, które możecie Państwo nam dobrowolnie przekazać, chociaż nie jest to wyraźnie wymagane w ramach naszego procesu rekrutacji.

 

Te dane osobowe mogą być gromadzone bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych firm rekrutacyjnych i/lub zewnętrznych serwisów ogłoszeń.

 

Podczas gromadzenia danych osobowych poinformujemy Państwa, czy niektóre z tych danych są obowiązkowe czy opcjonalne.

 

3.        NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ, W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jak długo przechowywane są dane osobowe?

 

CELE

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Założenie konta, celem aplikowania na nasze oferty pracy

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu procesu rekrutacji poprzez zapewnienie dedykowanej przestrzeni

Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania Państwa konta.

 

Jeśli Państwa konto jest nieaktywne przez okres 2 lat, zostanie usunięte, jeśli nie odpowiedzą Państwo na naszą wiadomość e-mail o reaktywacji.

 

W przypadku kandydatów z USA dane osobowe są przechowywane zgodnie z amerykańskimi przepisami o ochronie danych.

Tworzenie puli aplikantów

Państwa zgoda na poziomie Państwa kraju lub na całym świecie

Dane osobowe są przechowywane przez 2 lata od daty wyrażenia zgody.

 

W przypadku kandydatów z USA dane osobowe są przechowywane zgodnie z amerykańskimi przepisami o ochronie danych.

Ocena Państwa aplikacji na wolne stanowisko

Nasz uzasadniony interes w rekrutacji nowych profili

Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji i maksymalnie przez okres sześciu (6) miesięcy od ostatniego kontaktu z Sonepar.

 

W przypadku kandydatów z USA dane osobowe są przechowywane zgodnie z amerykańskimi przepisami o ochronie danych.

Ocena Państwa umiejętności zawodowych

Nasz uzasadniony interes w znalezieniu kandydata spełniającego kryteria wyszukiwania

Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji i maksymalnie przez okres sześciu (6) miesięcy od ostatniego kontaktu z Sonepar.

 

W przypadku kandydatów z USA dane osobowe są przechowywane zgodnie z amerykańskimi przepisami o ochronie danych.

Sfinalizowanie procesu rekrutacji (tj. zebranie informacji niezbędnych do sformalizowania umowy o pracę)

Podejmowanie kroków na Państwa życzenie przed zawarciem umowy

Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji i maksymalnie przez okres sześciu (6) miesięcy od ostatniego kontaktu z Sonepar.

 

W przypadku kandydatów z USA dane osobowe są przechowywane zgodnie z amerykańskimi przepisami o ochronie danych.

 

 

4.        Kto przetwarza PAŃSTWA dane osobowe?

 

Operacje przetwarzania danych osobowych opisane powyżej w punkcie 3 "Na jakiej podstawie prawnej, w jakich celach gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jak długo przechowywane są dane osobowe? " są wykonywane na odpowiedzialność:

 

Sonepar SAS,

a société par actions simplifiée (francuska uproszczona spółka akcyjna),

której siedziba znajduje się pod adresem 25 rue d'Astorg, 75008 Paryż, Francja oraz

który jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym i Spółek w Paryżu pod numerem 585 580 202

 

Lub

Sonepar International SAS,

a société par actions simplifiée (francuska uproszczona spółka akcyjna),

której siedziba znajduje się pod adresem 25 rue d'Astorg, 75008 Paryż, Francja oraz

który jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym i Spółek w Paryżu pod numerem 433 890 845

 

i/lub

 

podmiot Grupy Sonepar, który zainicjował i prowadzi proces rekrutacji, do którego kandydat złożył aplikację

 

Lub

 

Podmioty Grupy Sonepar, które poszukują kandydatów i którym zdecydowali się Państwo udostępnić swój profil w ramach naszej puli kandydatów.

 

W przypadku, gdy podmioty wyszczególnione powyżej nie są Administratorami, zostaną Państwo powiadomieni o tożsamości Administratora.

 

Jeśli zdecydują się Państwo wziąć udział w naszej puli kandydatów i udostępnią swój profil podmiotom Grupy Sonepar, rekruterzy z tych firm będą mogli uzyskać dostęp do Państwa profilu podczas wyszukiwania kandydatów, których profile mogą pasować do niektórych wolnych stanowisk.

 

 

5.        KTO ROZPATRZY Państwa APLIKACJĘ?

 

Chociaż korzystamy ze wspólnego rozwiązania cyfrowego obejmującego całą grupę, Państwa aplikacja zostanie rozpatrzona przez podmiot Grupy Sonepar, który opublikował ofertę pracy, na którą Państwo aplikują. Proces rekrutacji jako taki odbywa się na wyłączną odpowiedzialność tego podmiotu.

 

 

6.        W jaki sposób Sonepar zapewnia bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, Sonepar wdrożył uzasadnione środki techniczne (na przykład zapory sieciowe) i organizacyjne (na przykład system nazwy użytkownika / hasła, rozwiązania ochrony fizycznej itp.) w celu ochrony danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem przez stronę trzecią.

 

Wymagamy od wszystkich usługodawców, którzy potencjalnie przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu, podjęcia zobowiązań umownych zgodnie z podobnym lub nadrzędnym standardem.

 

 

7.        Komu Sonepar może ujawnić Państwa Dane Osobowe?

 

Państwa Dane Osobowe będą wykorzystywane i ujawniane wyłącznie osobom, które muszą uzyskać dostęp do takich danych w Celach opisanych w niniejszej Polityce lub w celu wykonywania swoich obowiązków, we wszystkich przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

 

Sonepar może ujawnić niektóre z Państwa Danych Osobowych następującym kategoriom Odbiorców:

§  Podmioty przetwarzające lub usługodawcy działający w jego imieniu i zgodnie z jego instrukcjami: dostawcy usług hostingowych, tablice ogłoszeń, biura rekrutacyjne, integratorzy IT, narzędzia oceny umiejętności, pozycjonowanie ofert pracy;

§  inne spółki Grupy Sonepar, które zasadniczo podlegają identycznym lub równoważnym zasadom ochrony danych.

 

Zapewniamy, że Państwa Dane Osobowe są ujawniane stronom trzecim wyłącznie w odpowiednich ramach umownych, które gwarantują bezpieczeństwo i poufność Państwa danych oraz zgodność z Celem operacji Przetwarzania. 

 

 

8.        Gdzie mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

 

Ze względu na międzynarodowy zasięg Grupy Sonepar, niektórzy Odbiorcy, którzy mogą mieć dostęp do Państwa Danych Osobowych (np. podmioty należące do Grupy Sonepar i/lub ich partnerzy biznesowi), mogą mieć siedzibę poza Unią Europejską.

 

W takim przypadku zapewniamy przed przekazaniem, że Odbiorca oferuje odpowiedni poziom ochrony danych (na przykład w oparciu o decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zatwierdzoną przez Komisję Europejską lub standardowe klauzule umowne). Kopię wprowadzonych zabezpieczeń można uzyskać, wysyłając wniosek do osoby kontaktowej wskazanej w pkt 9 poniżej "Jakie są Państwa prawa? ".

 

Klikając na poniższy link, można znaleźć listę podmiotów należących do Grupy Sonepar oraz krajów, w których działają: Presence | Sonepar

 

W niektórych szczególnych przypadkach uzyskujemy Państwa zgodę przed przekazaniem.

 

Dodatkowe informacje na temat warunków przekazywania danych można uzyskać wysyłając zapytanie do osoby kontaktowej wskazanej w pkt 9 poniżej "Jakie są Państwa prawa? ".

 

9.        Jakie są Państwa prawa?

 

Mają Państwo prawo do dostępu i modyfikowania swoich Danych Osobowych zebranych przez Sonepar, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Państwa prawa obejmują:

 

§  Prawo dostępu: mogą Państwo uzyskać kopię Danych Osobowych przetwarzanych przez Sonepar.

 

§  Prawo do sprostowania: jeśli uważają Państwo, iż Państwa Dane Osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać ich sprostowania.

 

§  Prawo do usunięcia: w niektórych przypadkach przewidzianych przez prawo mogą Państwo zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych, w szczególności, gdy operacja Przetwarzania jest wyjątkowo oparta na Państwa zgodzie i chcą Państwo wycofać tę zgodę lub gdy okaże się, że Państwa Dane Osobowe nie są już potrzebne w związku z Celami, dla których zostały zebrane lub przetworzone. Prawo to nie jest jednak bezwarunkowe i Sonepar może mieć podstawę prawną lub uzasadniony powód do przechowywania Danych Osobowych Użytkownika.

 

§  Prawo do sprzeciwu: w niektórych przypadkach mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją osobistą. Prawo to nie jest jednak bezwarunkowe i Sonepar może odrzucić wniosek użytkownika z ważnych uzasadnionych powodów.

 

§  Prawo do ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo również zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych (na przykład zawieszenia), jeśli (i) Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, (ii) skorzystali Państwo z prawa do sprzeciwu lub (iii) dane nie są już potrzebne do operacji przetwarzania, ale nadal są wymagane do ustalenia, wykonania lub obrony swoich praw.

 

§  Prawo do przenoszenia danych: gdy to prawo ma zastosowanie, mają Państwo prawo do otrzymania Danych Osobowych, które zostały podane lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania tych danych stronie trzeciej.

 

§  Prawo do wydawania instrukcji dotyczących wykorzystania Państwa Danych Osobowych po Państwa śmierci: mają Państwo prawo do przekazania Sonepar instrukcji dotyczących wykorzystania Państwa Danych Osobowych po swojej śmierci.

 

§  Prawo do wycofania zgody: jeśli zgoda została uzyskana przed zebraniem danych osobowych, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę.

 

Aby skorzystać ze swoich praw, proszę o kontakt pod adresem: groupcompliance@sonepar.com

 

Mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Francuskim organem nadzorczym jest:

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés – CNIL (francuski organ ochrony danych)

3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paryż CEDEX 07 – Francja

Telefon: +33 (0)1 53 73 22 22

 

Informacje na temat różnych organów nadzorczych państw członkowskich Unii Europejskiej można znaleźć na tej stronie internetowej: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

10.    WERSJA

 

Niniejsza Polityka może być od czasu do czasu aktualizowana lub modyfikowana.

Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką, opublikowaną na naszej korporacyjnej stronie internetowej: www.sonepar.com.  W każdym przypadku będziemy Państwa informować o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności.

Tłumaczenia niniejszego dokumentu mogą podlegać interpretacji. Tylko wersja angielska jest autorytatywna.

SONEPAR SAS

25, rue d'Astorg 75008 Paryż − Francja

Telefon: +33 (0)1 58 44 13 13

www.sonepar.com

Wszelkie prawa zastrzeżone – lipiec 2022